Thông tư, quy định môi trường

Quan trắc yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động.

I. QUAN TRẮC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG. Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu trong môi trường Yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động bao gồm 04 chỉ tiêu: Nhiệt...  Xem chi tiết

Quan trắc môi trường lao động và các vấn đề liên quan

I. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Quy định báo cáo quan trắc môi trường lao động Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, các đơn vị thực hiện quan trắc lao động gửi báo cáo tình hình thực hiện...  Xem chi tiết

M3. Quan Trắc Môi Trường Nước Dưới Đất Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 3. Quan Trắc Môi Trường Nước Dưới Đất Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường     Download TT 24/2017/TT-BTNMT_quy dinh hoat dong...  Xem chi tiết

M9. Quan Trắc Chất Lượng Trầm Tích Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 9. Quan Trắc Chất Lượng Trầm Tích Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Download 24/2017/TT-BTNMT    Điều 37. Thông số quan trắc...  Xem chi tiết

M8. Quan Trắc Môi Trường Đất Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 8. Quan Trắc Môi Trường Đất Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường   Download 24/2017/TT-BTNMT   Điều 33. Thông số quan trắc...  Xem chi tiết

M6. Quan Trắc Nước Thải Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 6. Quan Trắc Nước Thải Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/Tt-Btnmt : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường   Download 24/2017/TT-BTNMT   Điều 25. Thông số quan trắc nước...  Xem chi tiết

M4. Quan Trắc Môi Trường Nước Biển Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 4. Quan Trắc Môi Trường Nước Biển Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Download 24/2017/TT-BTNMT   Điều 17. Thông số quan trắc...  Xem chi tiết

M2. Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Lục Địa Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 2. Quan Trắc Môi Trường Nước Mặt Lục Địa Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Download TT 24/2017/TT-BTNMT_quy dinh hoat dong QTMT...  Xem chi tiết

M1. Quan Trắc Môi Trường Không Khí Ngoài Trời, Tiếng Ồn Và Độ Rung Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 1. Quan Trắc Môi Trường Không Khí Ngoài Trời, Tiếng Ồn Và Độ Rung Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường   Download...  Xem chi tiết

M7. Quan Trắc Khí Thải Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mục 7. Quan Trắc Khí Thải Chương II: Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Định Kỳ Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT : Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường Download 24/2017/TT-BTNMT   Điều 28. Vị trí quan trắc khí thải...  Xem chi tiết

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT , quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ  Căn...  Xem chi tiết